Cadrul financiar multianual 2021-2027- noutăți

Cadrul financiar multianual 2021-2027- noutăți

Cadrul financiar multianual 2021-2027- noutati

Pandemia Covid 19 ne-a arătat tuturor că este nevoie de un efort susținut pentru ca viața să intre în normalitate. Comisia Europeneă a făcut eforturi susținute pentru a diminua, alături de Statele Membre efectele pandemiei și mute instrumente de răspuns la această provocare au fost create. Nu aflăm însă în punctul în care noul buget multianual 2021-2027 este aprobat și va sprijinidezvoltarea Uniunii Europene. Unul dintre cele mai moderne bugete pe termen lung, bugetul UE pentru 2021-2027, împreună cu NextGenerationEU, se ridică la 1,8 trilioane de euro. Este un răspuns fără precedent , la provocarile existente și va ajuta Statele Membre la repararea daunelor economice și sociale cauzate de pandemie și va ajuta la tranziția către o Europă modernă și mai durabilă. Pachetul constă din bugetul pe termen lung, cadrul financiar multianual 2021-2027, alcătuit din 1.074 miliarde EUR, combinat cu instrumentul de recuperare temporară, NextGenerationEU, de 750 miliarde EUR (ambele cifre sunt în prețurile din 2018), din care 390 miliarde Eur sunt granturi iar 360 miliarde euro sunt împrumuturi.
Noua politică de coeziune este una modernizată si se bazează pe cinci priorități investiționale:
O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Pentru România, MFE propune pentru următorul exercițiu financiar:

Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ)
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programe Operaţionale Regionale
Programul Operațional Asistență Tehnică

După cum se poate observa se discută de Programe operationale regionale acesta deoarece fiecare regiune va avea propriul program de dezvoltare regională iar Agentiile de Dezvoltare Regionale vor avea și calitatea de Autoritate de Management pentru aceste programe.
In regiunea Nord Vest principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 284,251 mil euro.
OS a(i): Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

– Dezvoltarea structurilor CDI în folosul întreprinderilor și IMM-urilor din sectoarele de specializare inteligentă (proiecte CDI de impact regional / local)
– Sprijinirea transferului tehnologic
– Sprijinirea ecosistemului de inovare

OS a(iii): Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

– Creșterea competitivității IMM-urilor prin echipamente, tehnologii, utilaje inovative, inclusiv digitalizare
– Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenoriat și de intermediere în antreprenoriat

Prioritatea 2 : O regiune cu orașe smart – 138,284 mil euro
OS a(ii): Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor
– Intervenții de tip smart-city, inclusiv în zonele metropolitane și în zonele urbane funcțional
Soluții de digitalizare la nivel regional, județean sau local pentru administrația publică

Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 555,695 mil euro
OS b(i): Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
• Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor,
• Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv clădiri publice de patrimoniu, etc.
OS b(v): Promovarea managementului durabil al apei
• Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale, inclusiv în zonele periurbane
OS b(vii): Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
• Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin investiții ce promovează infrastructura verde în zonele urbane
• Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate
• Modernizarea/extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri / păduri urbane acoperișuri verzi, grădini urbane, etc.
OS b(viii): Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
• Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice
Prioritatea 4 : O regiune accesibilă – 204,979 mil euro
OS c(iii): Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
• Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua CORE TEN-T, centuri ocolitoare, conectivitatea regionala către punctele de frontiera deschise pentru mobilitatea transfrontaliera)
• Soluții pentru descongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță), pentru localitățile urbane, pe sectoare rutiere aflate in proprietate/ administrarea UAT.
Prioritatea 5 : O regiune educată – 102,093 mil euro
OS d(ii) Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii
• Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu. Sunt avute în vedere: învățământ ante-preșcolar (creșe), preșcolar (grădinițe), primar, secundar
• Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice)
• Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

Prioritatea 6 : O regiune atractivă – 98,951 mil euro
OS e(i): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane.
• Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric și natural și dezvoltarea serviciilor culturale
• Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric
• Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte)
• Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice
OS e(ii): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane
• Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural și dezvoltarea serviciilor culturale
• Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric
• Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte) a sinergiei/ legăturii dintre urban și rural pe această direcție (pentru a nu crea insule fragmentate în rural fără conectivitate tangibilă sau intangibilă)
Prioritatea Asistență tehnică.

Resursele financiare alocate atăt prin CFM 2021-2027 cât și prin Programul Next Generation EU sunt extrem de mari și este necesar un efort consolidat pentru absorbția acestor fonduri.
Începând cu 1 Mai , 2021, mai multe informații despre Fondurile Europene, politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună precumși orice alte informații relevante privind politicile Uniunii Europene se vor regăsi, pe site-ul Camerei de comerț și Industrie Bistrița Năsăud www.cciabn.ro.

Categories: Stiri